​Avoin TKIO-verkoston workspace

​​​​​​​Uutta! 
____________________

Mikä on Avoin TKIO -verkosto?

Avoin TKIO -verkosto perustettiin Ammattikorkeakoulujen Avoin tki, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa tukemaan ammattikorkeakoulujen siirtymistä kohti yhä avoimempaa toimintakulttuuria. Verkoston tehtäväksi määriteltiin tiedon, hyvien käytänteiden ja osaamisen liikkumisen tukeminen ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden kesken sekä yhteisen kehittämistyön edistäminenLisäksi tavoitteena on osallistua kansallisen tason yhteistyöhön ja sitä kautta vaikuttaa myös laajemmin avoimen toimintakulttuurin muotoutumiseen. 

Ammattikorkeakoulujen Avoin tki, oppimen ja innovaatioekosysteemi -hanke (2018-2021)

Hanke oli OKM:n rahoittama ja siihen osallistui kolmetoista korkeakoulua.

Hankkeen tärkeimpänä päämääränä on ollut avoimuuden kehittä​minen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa ja oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä (Kuvio 1).

Tavoitteena on vahvistaa uusien toimintatapojen avulla korkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin osaamista sekä aineistojen kestävää käyttöä ja tulosten vaikuttavuutta. Fokus on erilaisten datojen, julkaisujen ja tulosten avaamisessa sekä yhteistyötapojen kehittämisessä. 

Hanke edistää tiedon liikkumista ja hyödyntämistä korkeakoulujen innovaatioekosysteemeissä toimien siten osaamisen lähteenä ja kasvun pohjana. Päämääränä on päästä yhdensuuntaisesta toimintatavasta vuorovaikutukseen, yhteiskehittämiseen ja innovaatioekosysteemin mukaiseen toimintaan. Tämä kasvattaa ammattikorkeakoulujen kilpailukykyä, tehostaa TKI-työn laatua ja luotettavuutta sekä lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat viiteen työpakettiin, joiden tavoitteet ovat seuraavat:

Työpaketti 1: Avoimen toimintakulttuurin vahvistaminen
Tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan kulttuuria ja osaamista mm. koulutuksella ja ohjeistuksilla. Samalla siirretään avoimuuden osaamista myös opetukseen ja oppimiseen. Työpaketin aikana toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden innovaatiotoimintaa tekevien tahojen, kuten yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten, käyttäjien sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Toimintamallien kehittyessä syntyneet mallit siirretään käytäntöön.   

Työpaketti 2: Avoimuuden palveluverkoston (helpdesk) käynnistäminen
Hankkeessa luodaan palveluverkosto (helpdesk), joka tarjoaa henkilöstölle ja opiskelijoille asiantuntija-apua ja ohjeita avoimuuteen liittyvien juridisten, eettisten ja käytännönläheisten kysymysten ratkaisemiseen. Palveluverkoston rakentamisen lähtökohtana on ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan prosessimalli. Verkosto jatkaa toimintaansa vakiintuneena toimintatapana myös hankkeen jälkeen.

Työpaketti 3: TKI-integroidun oppimisen avaaminen
Avointa TKI-integroitua oppimista kehitetään luontevaksi osaksi ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa. Lisäksi kehitetään avoimen TKI-integroidun oppimisen suosituksia ja toimintamalleja niin, että avointen toimintatapojen osaaminen siirtyy opiskelijoiden mukana luontevasti myös työelämään.

Työpaketti 4: Aineistojen kestävä käyttö
Hankkeessa edistetään käytäntöjä, joiden myötä ammattikorkeakoulujen tuottamat aineistot (mm. julkaisut, opinnäytteet, opetusmateriaalit, TKI-aineistot) ovat yhteiskunnassa laajasti hyödynnettävissä ja niiden kuvailuun, saatavuuteen ja säilyttämiseen liittyvät prosessit ovat hallinnassa. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti kansallisen ja kansainvälisen tason ratkaisujen määrittämiseen ja kehittämiseen.

Työpaketti 5 Kohti avoimia innovaatioita

Työpaketissa kehitetään osaamisen, tiedon ja tulosten parempaa hyödyntämistä ja muuntamista innovaatioiksi sekä opiskelijoiden roolia avoimessa TKI-työssä. Tätä varten tarvitaan uudenlaisia tietovirtoja, yhteistyömalleja ja vuorovaikutusta.

Hankkeen koordinoija on Seinäjoen ammattikorkeakoulu, joka vastaa myös työpakettien toteutuksesta yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.  Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto.

Hankkeen aikataulu

1.1.2018 - 30.10.2021

Avoin TKIO -verkosto.jpg

Open RDI and education network to share policies, learning and experiences

This open network was launched for the transition of the higher education sector towards an increasingly open operating culture. The network is based on the steered coordinated network model and the purpose was defined as supporting the communication, implementing good practices and promoting joint development work. The network also participates in the cooperation at the national level.

The network was developed in Developing open RDI, Learning and Innovation Ecosystem at Universities of Applied Sciences Project 2018-2021.

The ​​​​​project develops open research, development and innovation (RDI) and open learning models at Finnish Universities of Applied Sciences (UAS). RDI activities are practice​-oriented, based on the needs of working life, focused on problem solving, and have a strong regional impact. RDI work typically takes place in close cooperation with customers, generating new knowledge, competence, products and services. Student involvement in RDI projects is vital to their studies with the objective of becoming acknowledged experts in their fields.

RDI is one of the mandated tasks of UAS in Finland based on the UAS act. According to the targets of the Ministry of Education and Culture of Finland, UAS are committed to promoting open RDI practices. ​The project has been co-funded by the Ministry and all the Finnish UAS are committed to it.

​In the Finnish Higher Education sector, the level of openness has been evaluated twice (Open Science and Research Initiative 2015 & 2016). The first evaluation in 2015 revealed that the openness was at that time at quite a moderate level. The second evaluation in 2016 showed that the development had proceeded well. The majority of the organisations scored at a level of two out of five (most of the universities of applied sciences) and four out of five (most of the universities).


A short description of the ongoing project
The project consists of five work packages (WP):


WP1: Strengthening of the open operation culture

The objective of this WP is to strengthen the culture of the open RDI at the UAS. This will be done by strengthening the training of the RDI staff and by creating instructions. At the same time, the know-how of the openness is moved to open education and learning also.

WP 2: Service network of the openness (a helpdesk model)

A national service network, which offers expert help and instructions for staff and students by solving of legal, ethical and down-to-earth questions, will be created. The service network will be designed based on the process model of open RDI. The service network will continue its operation after the project.

WP 3: Integrating of open RDI into learning

The open RDI methods will be merged with learning as part of the RDI work at UAS. Furthermore, the recommendations for integration of open RDI into learning will be developed so that the know-how will move naturally into the working life when the students enter the working life.

WP 4: FAIR data

This WP promotes FAIR data principles so that the various materials (e.g. data, publications, theses, teaching materials) can be widely utilized in society. The project actively participates in the determination and development of the FAIR data solutions at a national and international level.

WP 5: Towards open innovations

The WP promotes the better utilization of the knowledge, information and results of open RDI. Also, the conversion to the innovations and the students' role in the open RDI work is deepened. For this new data flows, cooperation models and interactions are needed.


The contribution of the project is to enhance openness widely in society as well as including RDI and UAS to the network of the open science movement. As a result of this project, the openness can be widely utilised in the innovation ecosystem of the Finnish UAS.

​​Coordinator Seinäjoki UAS

Coordinator for WP 1,4 and 5 Seinäjoki UAS

Cordinator for WP 2 and 3 Laurea UAS

Participants Haaga-Helia UAS, South-Eastern Finland ​​UAS, Karelia UAS, Lahti UAS, Lapland UAS, Laurea UAS, Metropolia UAS , Tampere UAS, Turku UAS, Satakunta UAS and ja Aalto University.

Timetable 1.1.2018 - 31.12.2020


 
Hankkeen toimintaympäristö.PNG 
Kuvio 1: Hankkeen toimintaympäristö