Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi (AMKien avoin TKI) -hankkeen tärkeimpänä päämääränä on avoimuuden kehittäminen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa ja oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä (Kuvio 1).


Tavoitteena on vahvistaa uusien toimintatapojen avulla korkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin osaamista sekä aineistojen kestävää käyttöä ja tulosten vaikuttavuutta. Fokus on erilaisten datojen, julkaisujen ja tulosten avaamisessa sekä yhteistyötapojen kehittämisessä.

Hanke edistää tiedon liikkumista ja hyödyntämistä korkeakoulujen innovaatioekosysteemeissä toimien siten osaamisen lähteenä ja kasvun pohjana. Päämääränä on päästä yhdensuuntaisesta toimintatavasta vuorovaikutukseen, yhteiskehittämiseen ja innovaatioekosysteemin mukaiseen toimintaan. Tämä kasvattaa ammattikorkeakoulujen kilpailukykyä, tehostaa TKI-työn laatua ja luotettavuutta sekä lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat viiteen työpakettiin, joiden tavoitteet ovat seuraavat:

Työpaketti 1: Avoimen toimintakulttuurin vahvistaminen
Tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan kulttuuria ja osaamista mm. koulutuksella ja ohjeistuksilla. Samalla siirretään avoimuuden osaamista myös opetukseen ja oppimiseen. Työpaketin aikana toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden innovaatiotoimintaa tekevien tahojen, kuten yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten, käyttäjien sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Toimintamallien kehittyessä syntyneet mallit siirretään käytäntöön.   

Työpaketti 2: Avoimuuden palveluverkoston (helpdesk) käynnistäminen
Hankkeessa luodaan palveluverkosto (helpdesk), joka tarjoaa henkilöstölle ja opiskelijoille asiantuntija-apua ja ohjeita avoimuuteen liittyvien juridisten, eettisten ja käytännönläheisten kysymysten ratkaisemiseen. Palveluverkoston rakentamisen lähtökohtana on ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan prosessimalli. Verkosto jatkaa toimintaansa vakiintuneena toimintatapana myös hankkeen jälkeen.

Työpaketti 3: TKI-integroidun oppimisen avaaminen
Avointa TKI-integroitua oppimista kehitetään luontevaksi osaksi ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa. Lisäksi kehitetään avoimen TKI-integroidun oppimisen suosituksia ja toimintamalleja niin, että avointen toimintatapojen osaaminen siirtyy opiskelijoiden mukana luontevasti myös työelämään.

Työpaketti 4: Aineistojen kestävä käyttö
Hankkeessa edistetään käytäntöjä, joiden myötä ammattikorkeakoulujen tuottamat aineistot (mm. julkaisut, opinnäytteet, opetusmateriaalit, TKI-aineistot) ovat yhteiskunnassa laajasti hyödynnettävissä ja niiden kuvailuun, saatavuuteen ja säilyttämiseen liittyvät prosessit ovat hallinnassa. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti kansallisen ja kansainvälisen tason ratkaisujen määrittämiseen ja kehittämiseen.

Työpaketti 5 Kohti avoimia innovaatioita

Työpaketissa kehitetään osaamisen, tiedon ja tulosten parempaa hyödyntämistä ja muuntamista innovaatioiksi sekä opiskelijoiden roolia avoimessa TKI-työssä. Tätä varten tarvitaan uudenlaisia tietovirtoja, yhteistyömalleja ja vuorovaikutusta.

Hankkeen koordinoija on Seinäjoen ammattikorkeakoulu, joka vastaa myös työpakettien toteutuksesta yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.  Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto.

Hankkeen aikataulu

1.1.2018 - 31.12.2020
Hankkeen toimintaympäristö.PNG
Kuvio 1: Hankkeen toimintaympäristö